Privacyverklaring

Ricoh Belgium, Medialaan 28A, 1800 Vilvoorde, België (hierna “Ricoh” genoemd) is de ontwerper van www.ricoh-reseller.be (“de Website”). Op deze Website verneemt u meer over Ricoh en over de producten en diensten die we aanbieden voor de IT Reseller. Ricoh is zich bewust van het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens. Ricoh verbindt zich er derhalve toe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de in deze geheimhoudingsverklaring beschreven doeleinden. Alle gegevens worden verwerkt overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring en de geldende wettelijke voorschriften.

Door het gebruik van de website www.ricoh-reseller.be en alle andere websites en diensten van Ricoh, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze Privacy verklaring.

Waarvoor gebruikt Ricoh uw persoonlijke gegevens?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.

  • Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.

  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die Ricoh via de Website aanbiedt.Welke gegevens gebruikt Ricoh?

Welke gegevens gebruikt Ricoh?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt Ricoh de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag.

  • De aanloggegevens worden opgeslagen met het oog op de veiligheid en om het gebruik van de Website te controleren en te evalueren. Deze aanloggegevens worden op een zodanige wijze opgeslagen dat het niet mogelijk is de persoon te traceren op wie ze van toepassing zijn.

  • Als u gebruikmaakt van een link op deze Website naar een andere website (zoals www.ricoh-europe.com, www.ricoh-support.com of www.ricoh.com) en u persoonlijke gegevens achterlaat op een dergelijke site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel Ricoh heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld.

De webmaster van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van Ricoh. Als er geen aangewezen persoon is om gevolg te geven aan dit verzoek, kan de webmaster dit laatste overmaken aan een officiële verdeler van Ricoh-merkproducten.

Maakt Ricoh uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan Ricoh voorgelegd, onthuld of overgemaakt. De Website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten Ricoh. De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Gebruikt Ricoh uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

Ricoh gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. Ricoh verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruikt Ricoh cookies op de Website?

De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen Ricoh in staat het gebruik van de Website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.


Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Ricoh slaat de gegevens op op servers, die in London, United Kingdom, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens Ricoh toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn uw persoonlijke gegvens veilig bij Ricoh?

Ricoh heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht Ricoh de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan Ricoh geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat Ricoh u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag Ricoh ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Ricoh verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat Ricoh uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?

Aanvragen  kunnen worden ingediend bij: info@ricoh.be of op het volgende adres:
Ricoh Belgium, Medialaan 28A, 1800 Vilvoorde.


Ricoh verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan Ricoh deze geheimhoudingsverklaring regelmatig aanpassen.

Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Ricoh uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.